De leden van de vzw verbinden er zich toe danig te handelen dat bij derden geen enkele verwarring mogelijk is tussen enerzijds hun persoonlijke hoedanigheid en de daaraan verbonden activiteiten, en anderzijds hun lidmaatschap van de vzw en haar activiteiten.  

De leden van de vzw dragen geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft handelingen gesteld door andere leden van de vzw in hun persoonlijke hoedanigheid en buiten de activiteiten van de vzw. Indien de vzw, haar bestuurders en/of enig lid op grond van dergelijke handeling zou worden aangesproken, zal het lid dat de handeling heeft gesteld op grond waarvan de aanspraak wordt geformuleerd, de vzw, haar bestuurders en/of leden integraal vrijwaren voor de gevolgen van deze aanspraken met inbegrip van alle daarbij horende kosten, inclusief eventuele kosten van verdediging.  

Hetzelfde geldt voor aanspraken uit hoofde van welkdanige andere handelingen gesteld door bestuurders en/of leden van de vzw buiten het doel van de vzw en/of haar bevoegdheid zoals beschreven in de statuten en het reglement van inwendige orde. 

De vzw is aansprakelijk voor fouten toerekenbaar aan haar aangestelden, evenals voor fouten gemaakt door haar organen.

Door loutere deelname aan een activiteit van de vzw, erkent de deelnemer kennis genomen te hebben van de bepalingen van deze statuten en deze op onherroepelijke wijze te aanvaarden. Deelname aan een activiteit van de vzw geschiedt steeds op eigen kosten en risico van de deelnemer. De deelnemer erkent op onherroepelijke en definitieve wijze dat zijn deelname van rechtswege een ontlasting inhoudt van eender welke aansprakelijkheid van de vzw en/of haar bestuurders.  

Door de loutere deelname aan een activiteit van de vzw, doet de deelnemer hierbij, onherroepelijke en definitief afstand van welkdanig verhaal en/of recht, met inbegrip voor directe en indirecte schade, welke dan ook lastens de vzw behoudens voor opzet en/of zware fout in hoofde van de vzw.  

Indien de schade veroorzaakt wordt door een gebrek in de diensten én door een fout van het slachtoffer, waarvoor de deelnemer zelf verantwoordelijk is, of door een andere deelnemer, is elke aansprakelijkheid van de vzw uitgesloten.